Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘ג'יימס מילר’

ידיעה בעמודו הראשון של הארץ היום מספרת על אולטימטום בריטי שהוגש לישראל, לפתוח בהליכים משפטיים נגד המעורבים בהריגתו של הצלם ג'יימס מילר או שייפתחו הליכים כאלה על אדמת בריטניה, בשל הפרה של אמנת ג'נבה. הליכים אלה יהיו כרוכים בבקשת הסגרה.

העיקרון העומד בבסיס הדרישה הבריטית איננו חדש. זהו העיקרון של "הסגר או העמד לדין" (aut dedere aut judicare), המחייב מדינות להעמיד לדין ולהעניש את מי שביצעו פעולות הנחשבות לפשעים במשפט הבינלאומי. לענייננו, אמנת ג'נבה הרביעית קובעת בסעיף 146 כי המדינות החתומות נוטלות על עצמן להעביר כל חקיקה הכרחית להענשת מי שביצע, או ציווה על ביצוען של הפרות חמורות של האמנה, לחפש [כך, באופן אקטיבי! – נ"כ] אנשים שביצעו לכאורה, או ציוו על ביצוען, של הפרות חמורות כאלו ולהעמיד למשפט אנשים אלו, ללא התחשבות באזרחותם. הן רשאיות, אם הן מעדיפות, להסגיר אנשים אלו למשפט במדינה חתומה אחרת.
במקרה דנן, ההפרה החמורה היא הריגה מכוונת (סעיף 147 מגדיר מה נחשב להפרות חמורות – grave breaches – של האמנה).

כלומר, אמנת ג'נבה מקנה למדינות שהן צד לה סמכות שיפוט אוניברסלית בעבירות המהוות הפרות חמורות שלה.
הפעם לא מדובר ב-NGOs המגישים תביעות אלא בהליכים שייפתחו על-ידי בריטניה באופן רשמי. אולי זה ידרבן את ישראל להפסיק למרוח חקירות ולשים קץ לתרבות הפטור מעונש (impunity).

עוד בנושא: אין דין ואין דיין

ומלבד זאת, יש לעצור את רצח העם בדארפור

Read Full Post »