Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘הסדרה עצמית’

בדרך-כלל אני גוזרת על עצמי שתיקה בכל הקשור לדברים של פרופ’ אסא כשר. ברוב דעותי התרחקתי ממנו מאוד עם השנים, או הוא ממני. אבל כשר היה המנחה שלי לדוקטורט ועבדתי אִתו מעט לאחר מכן. על אף שזה היה מזמן, כל מה שאומר – לטוב ולרע – עלול להיחשד בהטיה.

אני מתייחסת הפעם לחלק ממה שפורסם מפיו בשל העובדה שהייתי חברה בוועדה לאתיקה באתרים כלכליים של הרשות לניירות ערך שהוא ישב בראשה ולכן יכולה להתייחס למה שנאמר עליה:

עוד ביקר כשר את אתרי החדשות הכלכליות על שאינם מפרסמים גילוי נאות לגבי השקעות בעליהם וכתביהם, בניגוד לכאורה למה שנקבע בוועדה שכינסה הרשות לניירות ערך ושכשר עמד בראשה. ‘אנחנו ברגולציה העצמית, לכן לא הצענו שיהיה חוק שאוסר על אתר כלכלי להיות רכושו של מישהו שסוחר בבורסה, אלא הוא רק יספר לנו על זה. הוא יגיד לנו מה האתיקה של עצמו, בלי שנאמר לו מה היא צריכה להיות בתחום זה. אף אתר כלכלי לא טרח לעשות זאת’, הלין כשר. ‘אנחנו פותחים את האתרים האלה של חורצי הלשון המפורסמים, שיש להם מה להגיד על כל דבר שזז, אבל את הדבר האלמנטרי הזה על עצמם הם לא טורחים להגיד. גם האתרים שנציגיהם היו בוועדה לא טרחו לעשות זאת", אמר והתייחס, על-פי עיתון הסטודנטים ‘אריאלה’, ל’דה-מרקר’ ול’גלובס’.

המשך…

Read Full Post »