Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘הפריה חוץ גופית’

ב-2005 כתבתי כאן:

"מה לרפואה ולקביעת מין הילוד?

על-פי הפרסום, נוהל חדש של משרד הבריאות יאפשר לבחור מראש את מין הילוד בהפריה חוץ-גופית. למרות ששמעתי גם טענות שדווקא בנות יועדפו אם תינתן בחירה, ההנחה הרווחת והמבוססת היא כי ההעדפה הברורה של רוב בני-האדם בעולם תהיה להולדת בנים. את הקיצוניות המצמררת אנחנו רואים במדינות שבהן מפילים עוברי בנות או אף הורגים ילודות. גם אם ההחלטה תיפול בשלב המוקדם של טרום ההשרשה, יהיו להתערבות הזאת בטבע השלכות מרחיקות לכת על האיזון הדמוגרפי בעולם. ככל התקדמות טכנולוגית, היא מעלה שאלות מוסריות נוקבות שיש לתת עליהן את הדעת. אבל במקרה הזה, יש שאלה מקדימה שנוגעת להרחבת הפרקטיקה הרפואית לתחומים שכלל אינם נוגעים לה. ההליך הזה אמנם לא יהיה בסל הבריאות, תודה לאל, אבל הוא עדיין ייעשה במתקנים רפואיים ועל-ידי רופאים. השאלה היא מה להעדפותיהם של אנשים לגבי הרכב משפחתם ולרפואה? מדוע רופאים – שאמונים על הצלת חיים ועל שיפור בריאותנו – צריכים להיות מעורבים בכך?".

היום מתפרסם בהארץ שמרבית הזוגות הפונים לוועדה האמונה על בחירת מין הילוד בהפריה חוץ-גופית – מבקשים בנים (ב-2009, פי 3 מאלו שביקשו בנות). הוועדה מאפשרת "רק במקרים חריגים" לזוגות שלהם ארבעה ילדים בני אותו מין לבחור את מין הילוד בלידה הבאה, באמצעות הליך של הפריה חוץ-גופית.

רפואה בשירות העדפות מגדריות. אין מה להוסיף לדברים לעיל. שנכתבו, כאמור, ב-2005, לפני שהתחילה הוועדה לפעול.

Read Full Post »