Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘ועדת בך’

הפורשים

עוד אחד פרש מהמירוץ למשרת היועץ המשפטי. מה הפלא. יש מי שבשבילו עצם ההופעה המחמיאה ברשימת המועמדים* משפרת את הרזומה, ויש מי שלא רוצה להשתתף במה שנראה לו משחק מכור. ועדת בך אמורה לסנן מועמדים לא-מתאימים, אך את הבחירה תעשה הממשלה. אם ידוע מראש מיהו המועמד המקובל על ראש הממשלה, הוועדה תוכל לפסול אותו רק במקרה שהוא איננו עומד בקריטריונים למשרה אבל אם הוא עומד בהם הרי בחירתו מובטחת מראש.

"הייתי מועמד". זה טוב לרזומה?

מצד שני, יתכן שכל הספקולציות יתבררו כשגויות. תפקיד יוקרתי שמתפנה תמיד מביא אתו תקופה של אי-ודאות והרצת מועמדים, הרבה מהם מטעם עצמם. לפעמים כלי-תקשורת אחד מריץ מועמד מסוים או נופל בפח של המקורבים לו, ולפעמים התקשורת מוזנת בדיסאינפורמציה מכיוונים שונים.

הוועדה,לפחות, מחויבת לפרסם את המלצותיה ברבים זמן קצוב לפני המועד שבו יובא המינוי לישיבת הממשלה, ולשמוע את השגות הציבור.

כל זה כתוב בלשון זכר בלבד, ולא במקרה. מעניין, למרות שהפרקליטוֹת השתלטו על המקצוע לא נמצאה אפילו אחת לתפקיד?

* למעשה לא מדובר אפילו במועמדים עדיין, אלא במי שהוועדה פנתה אליו והוא נתן את הסכמתו שהיא תבחן את מועמדותו…

Read Full Post »