Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘חופש הדת’

האם איסור בחוק על עטיית רעלה ומלבושים אחרים הוא הדרך הנכונה לשחרר נשים?

חברת הכנסת מרינה סולודקין יוזמת הצעת חוק שתאסור על עטיית רעלה “וכיסויי ראש אחרים”  במקומות ציבוריים. בכך משמיעה ישראל קולות הססנים של הצטרפות למגמה שמובילות צרפת ובלגיה. לא שאני חושבת שזה יעבור כאן. שביס הוא גם כיסוי ראש, לא?

הוויכוח על הרעלה ושאר מיני לבוש המכסה נשים הוא רב-פנים.
בהיבט אחד, איסור על מלבושים אלה הוא פגיעה בחופש הדת. זאת אף שבמקרה אחד בעניין טורקיה שהגיע לבית הדין האירופי לזכויות אדם, נקבע כי בכך שהמדינה אסרה על עטיית כיסוי ראש במוסדות אקדמיים, היא לא הפרה את סעיף 9 לאמנה האירופית, המגן על חופש הדת; שכן הפגיעה נעשתה כחוק, לתכלית ראויה וחיונית לחברה דמוקרטית. לדעתי, הדבר העיקרי שבית המשפט האירופי לא הצליח לבסס באותו מקרה הוא שבעטיית כיסוי ראש במקום ציבורי, כביטוי לחופש הדת, נפגעות זכויותיהם של אחרים או אפילו הסדר הציבורי.  לדיון במקרה ראו כאן.

המשך…

Read Full Post »

לאחרונה התיר האיחוד האירופי שחיטה כשרה, למרות התנגדותם של ארגונים למען בעלי-חיים. הרצון לאסור על שחיטה כשרה נובע מכך שיש בה התאכזרות לבעלי-חיים (שצריכים לדמם למוות לשם כך). הנושא נמצא על סדר-יומן של מדינות אירופה מזה שנים, ויש מדינות שבהן נאסרה השחיטה הכשרה מטעמים אלה, למורת רוחם של חוגים דתיים באותן מדינות. נכון שלבעלי חיים לא יכולות להיות זכויות אדם, משום שאינם בני-אדם, אך בהחלט יכולות להיות להם זכויות של בעלי-חיים. שיח הזכויות מורחב כיום, גם בחקיקה, כדי לכלול בעלי-חיים בתחומים מסוימים; כשאמת המידה היא היכולת לחוש כאב, ולאו דווקא היות סובייקט בעל תבונה ומודעות. מי שהמושג זכויות של בעלי-חיים איננו מדבר אליו יכול לפנות למושג הקיים גם בהלכה היהודית, של צער בעלי-חיים. (פרדוקסלית, יש המשתמשים בו כדי להצדיק מניעת עיקור וסירוס של בעלי-חיים, אך שחיטתם המכאיבה לא מפריעה להם).

האם איסור על שחיטה כשרה פוגע בחופש הדת? לדעתי לא. ולחילופין, גם אם יש בכך משום פגיעה בחופש הדת הרי היא פגיעה מוצדקת. שכן ניתן להגביל זכויות כאשר הן מתנגשות בזכויות של אחרים או באינטרס ציבורי כבד-משקל. המשך…

Read Full Post »