Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘כיסוי ראש’

האם איסור בחוק על עטיית רעלה ומלבושים אחרים הוא הדרך הנכונה לשחרר נשים?

חברת הכנסת מרינה סולודקין יוזמת הצעת חוק שתאסור על עטיית רעלה “וכיסויי ראש אחרים”  במקומות ציבוריים. בכך משמיעה ישראל קולות הססנים של הצטרפות למגמה שמובילות צרפת ובלגיה. לא שאני חושבת שזה יעבור כאן. שביס הוא גם כיסוי ראש, לא?

הוויכוח על הרעלה ושאר מיני לבוש המכסה נשים הוא רב-פנים.
בהיבט אחד, איסור על מלבושים אלה הוא פגיעה בחופש הדת. זאת אף שבמקרה אחד בעניין טורקיה שהגיע לבית הדין האירופי לזכויות אדם, נקבע כי בכך שהמדינה אסרה על עטיית כיסוי ראש במוסדות אקדמיים, היא לא הפרה את סעיף 9 לאמנה האירופית, המגן על חופש הדת; שכן הפגיעה נעשתה כחוק, לתכלית ראויה וחיונית לחברה דמוקרטית. לדעתי, הדבר העיקרי שבית המשפט האירופי לא הצליח לבסס באותו מקרה הוא שבעטיית כיסוי ראש במקום ציבורי, כביטוי לחופש הדת, נפגעות זכויותיהם של אחרים או אפילו הסדר הציבורי.  לדיון במקרה ראו כאן.

המשך…

Read Full Post »