Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘משה מזרחי’

השר גדעון עזרא הגיש אמש את ראשו של מזרחי לבאי ועידת הליכוד. אבל הסירחון של הפרשה הזאת מתחיל הרבה קודם, ודווקא אצל היועמ"ש הקודם, אליקים רובינשטיין. רובינשטיין החליט מחד גיסא שאין די ראיות כדי להעמיד את מזרחי לדין פלילי ואף לא לדין משמעתי, אך מאידך גיסא הורה לקיים הליך פיקודי-מינהלי במישור האישי, "עד כדי סיום התפקיד", בכפוף לשימוע.

הליך הוגן? הצחקתם אותו

יתכן שמזרחי לא נהג כשורה, אם כי הפיקוח על האזנות סתר והוצאת הנחיות בנדון הן מתפקידו של היועמ"ש, שמקבל דיווח על היקפן מן המשטרה, כך שגם הוא בעסק. מכל מקום, כאן עסקינן בהליך. וההליך שנקט רובינשטיין היה הפסול שבפסולים. לו היה מזרחי מועמד לדין, פלילי או משמעתי, היה באפשרותו להתגונן, להביא עדים, לחקור עדים חקירה נגדית וכן הלאה. בקצרה, היה עומד לו הליך הוגן. לעומת זאת, קביעה כי יש להדיחו באמצעות הליך פיקודי-מינהלי איננה מספקת לו אף לא אחת מן הערבויות של ההליך ההוגן. אם אין די ראיות להליך כזה, כיצד מורה היועמ"ש – העומד בראש המערכת של אכיפת החוק – להעביר אדם מתפקידו בלעדיו? יתרה מזאת, קשה לראות שהמלצה להעביר אדם מתפקידו ללא הליך כזה היא בגדר סמכותו של היועמ"ש.

לא סגי, אלא שאותה המלצה של היועמ"ש כבר בוצעה (בניגוד למה שכותב זאב סגל בהארץ היום, שזהו יישום מאוחר שלה): מזרחי נקרא לשימוע אצל המפכ"ל הקודם וזה החליט להעיר לו הערה פיקודית. הנושא כולו הגיע לבג"צ, שגם אם לא חלק על ביקורתו של היועמ"ש על התנהלותו של מזרחי, קבע שלא יתערב בשאלת המשך תפקידו. כעת, לאחר שמולאה המלצת היועמ"ש לקיום הליך פיקודי (אם כי לא אומצה המסקנה הסופית שחפץ בה) והנושא כבר נבחן בבג"צ, יש טעם לפגם (גדול) שמגייסים אותה שוב על-מנת להעביר את מזרחי מתפקידו. זאת כשממילא עמד לסיים את תפקידו בקרוב, וממש בשעה שמתקיימת "חגיגת הדמוקרטיה" בוועידת הליכוד.

המסר של הפרשה, גם ללא עיתויה, קשה. צחנתה עולה עכשיו ממש עד השמים. כעת התפנה המאחז האחרון מקרב ממלאי התפקידים הבכירים במערכת אכיפת החוק, שעמרי שרון ושות' יוכלו לשבץ אליו עוד מישהו נוח לשלטון.

Read Full Post »