Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘ניימן’

שתי רשימות ערביות, בל"ד ותע"ל-רע"מ, נפסלו מלרוץ לבחירות על-ידי ועדת הבחירות המרכזית. השופט אליעזר ריבלין, יו"ר הוועדה והיחיד שאיננו פוליטיקאי מבין חבריה, נמנע מלהשתתף בהצבעה. על כך כתבתי כאן. העניין יגיע לבית המשפט העליון. (כערעור בחירות, ולא בשבתו כבג"צ כפי שיש הטועים לחשוב).

פסילת רשימה או מועמד לבחירות היא אמצעי מאד דרסטי בדמוקרטיה. זוהי פגיעה אנושה בזכות להשתתפות פוליטית, אולי ליבת הדמוקרטיה. היא פוגעת לא רק במי שלא יכול לפרוש את סדר-היום שלו בפני הבוחרים ולקבל את אמונם כדי להשפיע (הזכות להיבחר), אלא גם בבוחרים שלא יכולים לתמוך באותו רעיון ומצע (הזכות לבחור). ישנן מדינות שאין בהן כל אפשרות משפטית לפסול מהותית רשימה או אדם, והן מותירות את הברירה בידי הבוחרים. על כך בהמשך. אבל השאלה הראשונית שיש לשאול, בהינתן שמדובר בזכות כה בסיסית ששוללים אותה, היא האם שלילה כזאת יכולה להיות מוצדקת? ואם כן, באילו נסיבות? המשך…

Read Full Post »