Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘פינוי מוטס’

מי רוצה להיות בנעליהם של חברי ועדת סל התרופות? המשחק הוא סכום אפס: תרופה שנכנסת לסל דוחקת את רעותה החוצה. הבחירות שהם צריכים לעשות הן בחירות טראגיות. צידוד בתרופה אחת שמסייעת לחולים מסוימים או מצילה אותם משמעו שלסבלם הקשה של חולים אחרים לא ניתן מענה. מי שחולה בעצמה או קרובה לחולה באחת המחלות שהתרופות להן מועמדות מדי שנה, תסבור בצדק כי זוהי התרופה שצריכה להינתן על-ידי המדינה חינם במסגרת הסל. אך השיקולים של חברי הוועדה חייבים להיות מעט אחרים. בעוד שאפשר להבין ללבו של כל חולה או קרוב לו שירצה להאריך את חייו בשישה שבועות, השיקול הציבורי חייב לשקלל את הארכת החסד הזאת מול מצוקות אחרות, שניתן להקל עליהן באופן משמעותי ולמשך זמן ממושך.

המשך…

Read Full Post »