Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘פסילת רשימות’

יתכן שיש משהו חיובי בכך שהמציאות מזמנת לנו את ההקצנה בין חלק מהציבור החרדי לבין מנגנוני היסוד של הדמוקרטיה הישראלית. כתזכורת, לנוטים לשכוח או להשכיח, שתהא אשר תהא המחלוקת בדבר המתח בין ‘יהודית’ בפרשנות לאומית-תרבותית לבין ‘דמוקרטית’ – פרשנות אחת ל’יהודית’ איננה עולה בקנה אחד עם ‘דמוקרטית’. והיא הפרשנות הדתית למדינה יהודית. הסיסמה “מדינת הלכה – הלכה המדינה” היא כמובן חביבה מאד בתור סטיקר שפעם חילקו. אבל האמת מרה.

המשך…

Read Full Post »

שתי רשימות ערביות, בל"ד ותע"ל-רע"מ, נפסלו מלרוץ לבחירות על-ידי ועדת הבחירות המרכזית. השופט אליעזר ריבלין, יו"ר הוועדה והיחיד שאיננו פוליטיקאי מבין חבריה, נמנע מלהשתתף בהצבעה. על כך כתבתי כאן. העניין יגיע לבית המשפט העליון. (כערעור בחירות, ולא בשבתו כבג"צ כפי שיש הטועים לחשוב).

פסילת רשימה או מועמד לבחירות היא אמצעי מאד דרסטי בדמוקרטיה. זוהי פגיעה אנושה בזכות להשתתפות פוליטית, אולי ליבת הדמוקרטיה. היא פוגעת לא רק במי שלא יכול לפרוש את סדר-היום שלו בפני הבוחרים ולקבל את אמונם כדי להשפיע (הזכות להיבחר), אלא גם בבוחרים שלא יכולים לתמוך באותו רעיון ומצע (הזכות לבחור). ישנן מדינות שאין בהן כל אפשרות משפטית לפסול מהותית רשימה או אדם, והן מותירות את הברירה בידי הבוחרים. על כך בהמשך. אבל השאלה הראשונית שיש לשאול, בהינתן שמדובר בזכות כה בסיסית ששוללים אותה, היא האם שלילה כזאת יכולה להיות מוצדקת? ואם כן, באילו נסיבות? המשך…

Read Full Post »

על החלטותיה של ועדת הבחירות ניתן לערער לבית המשפט העליון. כאשר פוסלת ועדת הבחירות רשימה, נראה לי הכרחי לאפשר ערעור. לעומת זאת, כאשר היא מאשרת רשימה – זה קצת בעייתי לאפשר ערעור כדי לנסות לפסול אותה שוב. אין דין אישור כדין פסילה. קשה להניח שבמקרה שבו אושרה רשימה בוועדת הבחירות, היא תפגין באופן מובהק את עילות הפסלות הקבועות בחוק כך שנדרשת התערבות שיפוטית. אבל הקושי הרציני יותר הוא כי ערעור על אישור רשימה משמעותו שאם היא תיפסל בבית המשפט העליון, זאת תהיה ההחלטה הסופית ולא יתאפשר למי שנפסל לערער עליה. זאת בעוד שאם הרשימה נפסלת בוועדת הבחירות, היא מקבלת זכות ערעור. כשמדובר בפסילת רשימה – פגיעה קשה בזכות ההשתתפות הפוליטית – זה נראה לי בעייתי.

יש נקודה נוספת שכדאי לתת עליה את הדעת. במדינות שבהן אי-אפשר לפסול רשימות בכלל, כל שאומרת העובדה שרשימה מסוימת רצה לבחירות היא כי היא תעמוד למבחן הבוחרים. בעוד שאצלנו, ברגע שהוגשה בקשה לפסילתה אבל הרשימה אושרה – כאילו קיבלה היתר ואישור רשמיים למצעה. מול הנימוקים שישנם לפסילת רשימות במקרים קיצוניים (אני עצמי כתבתי עליהם), כדאי אולי לחשוב על הבעייתיות הכרוכה לא רק בפסילת רשימות (שאמנם עומדת לביקורת שיפוטית אבל העילות נקבעות בחוק על-ידי פוליטיקאים), אלא גם זו הכרוכה באישורן.

Read Full Post »