Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘פרשת נחמני’

ביציות מופרות תישארנה בהקפאה ולא ייעשה בהן שימוש, בניגוד לרצון הנשים שהן שייכות להן, מאחר שהגברים שהפרו אותן חזרו בהם.

על-פי החוק הבריטי מ-1990 בעניין הפריות מבחנה, דרושה הסכמת שני ההורים כדי להתחיל בתהליך ואם אחד מהם חוזר בו – מה שהוא רשאי לעשות בכל שלב – יש להשמיד את העוברים. הנשים טענו כי זוהי הפרה של זכותן לפרטיות ולחיי משפחה המוגנת בחוק זכויות האדם הבריטי משנת 2000.

הנשים זכו לאהדת בית-המשפט, אך לא בתביעה. גם אם ניתנה הבטחה מצד הגברים כי אפשר יהיה להשתמש בביציות ללא קשר למצב היחסים, אין הבטחה זו גוברת על הוראות החוק, קבע השופט. זכותם של הגברים שלא להיות אבות לילדים מנשים שמהן נפרדו. עם זאת, הורה בית המשפט להשאיר את הביציות בהקפאה בעתיד הנראה לעין ולא להשמידן (הנשים עדיין יכולות לבקש שבית המשפט לערעורים ישמע את עניינן).

במקרה דומה בארץ, העדיף בית המשפט העליון (בדיון נוסף, שבו הפך את ההחלטה הקודמת) את זכותה של האשה להיות לאם על-פני זכותו של הגבר שלא להיות לאב. אצלנו, דומה, לוקחים ברצינות את קריאתה הנואשת של רחל, "הבה לי בנים ואם אין מתה אנוכי".

עוד בנושא: אב לאחר מותו

Read Full Post »