Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘רשת’

הרצאה שניתנה בכנס מו"ח (מחשבים וחינוך) של משרד החינוך, 27.6.2000

אני יוצאת מהנחה שאת האינטרנט כולנו מכירים, אבל יש להבהיר את המונח 'אתיקה', ובמיוחד את הקשר שאנו יוצרים בין שני התחומים הללו, שהוא הנושא שלנו.

אתיקה במובן שמעניין אותנו עוסקת בשאלות 'איך מן הראוי לנהוג', או 'מה מן הראוי לעשות'. כשמדובר באתיקה מקצועית, אנו חושבים על כללים שמדריכים פרקטיקה מסוימת, שחלקם מציב קודם כל את הדרישה להיות מקצועי: לשלוט בגוף-הידע הרלוונטי למקצועו, להיות דייקן, זהיר, לא רשלן וכן הלאה. חלקם את הדרישות המקצועיות הספציפיות שנובעות מהתחום בו מדובר (כך, עיתונאי יידרש לבקש תגובה, רופא – לשמור על חיסיון רפואי), וחלקם את הדרישות הדמוקרטיות שמציבה המעטפת החברתית בתוכה מתפקד העיסוק האמור או הפרקטיקה הנדונה. (דרישות שמתבטאות, למשל, בכך שרופא יידרש לקבל הסכמה מדעת, כביטוי לאוטונומיה של האדם וזכותו על גופו, ועיתונאי – לא להוציא דיבה, כדי לשמור על כבודו ושמו הטוב של אדם).

מהי נקודת המבט האתית כשמדובר באינטרנט? נבחין, קודם כל, בין פרספקטיבה חיצונית לאינטרנט, שתעסוק בסוגיית השימוש באינטרנט כמשאב שיש לחלק בדרך שתהיה כפופה לנורמות של מוסר פוליטי, לבין פרספקטיבה פנימית לאינטרנט, שהסוגיות האתיות שהיא מעלה קשורות לשימוש הנאות בו על-ידי קהילת הרשת. אני לא אדון כאן בשאלות מן הסוג הראשון אלא רק בשאלות פנימיות לאינטרנט, שאלות שכלל משתמשי הרשת צריכים לתת עליהן את דעתם על-מנת שהאינטרנט יהיה פרקטיקה טובה יותר, והם – משתמשים טובים יותר. המשך…

Read Full Post »