Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘שורו הביטו וראו’

אליק מישורי, שורו הביטו וראו – איקונות וסמלים חזותיים ציוניים בתרבות הישראלית (אופקים עם-עובד, 2000, 384 עמ' כולל הערות ומפתח)

פורסם במעריב, 17.11.2000

אליק מישורי מוסיף אבן ברוכה וחיונית למחקר הביקורתי של הנראטיב הציוני, כאשר הוא בוחן בספרו את האופן שבו רתם זה את התרבות החזותית לצרכיו. עד כה נחקרה בעיקר התרבות הטקסטואלית, ונבדקו המסרים הכתובים והמדוברים של מנסחי וסוכני האידיאולוגיה הציונית. בתחום האמנות נבחן הנראטיב ביצירות הספרות והקולנוע. תחום שהוזנח הוא אכן התרבות החזותית, שבה מתרכז מישורי בסמלים ובאיקונות, ובדימויים חזותיים אחרים, שבעזרתם הועבר והועצם המסר הציוני.

לדברי מישורי, העיסוק המועט בפן החזותי של הרעיונות הציוניים נובע מתפישה היררכית של הפעילות היצירתית האנושית, המעניקה עדיפות למילולי לעומת החזותי. ואולם, יצירת תרבות יהודית חדשה, כחלק מהתגבשות הזהות היהודית החדשה, היתה אחת משאיפותיה המרכזיות של הציונות. בובר, למשל, החזיק בדעה כי אמנות היא כלי ליצירת אדם יהודי שלם ובשל, וכי המימד האסתטי הוא המימד החסר בקיומו של היהודי. מובן, אם כן, כי האמנות היתה לדידו אחד הגורמים שיביאו להגשמה העצמית של העם היהודי, בהשלימה את הפן האינטלקטואלי האופייני של היהדות בזה האסתטי-החווייתי. בבואו לנתח את חלקה של האמנות החז ותית בעיצובם הגרפי של רעיונות ציוניים, משלים מישורי את התיאור והניתוח הביקורתי של הנראטיב הציוני, כפי שהוא משתקף ומתעצב בתחומי דעת שונים. המשך…

Read Full Post »