Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘שחיטה כשרה’

לאחרונה התיר האיחוד האירופי שחיטה כשרה, למרות התנגדותם של ארגונים למען בעלי-חיים. הרצון לאסור על שחיטה כשרה נובע מכך שיש בה התאכזרות לבעלי-חיים (שצריכים לדמם למוות לשם כך). הנושא נמצא על סדר-יומן של מדינות אירופה מזה שנים, ויש מדינות שבהן נאסרה השחיטה הכשרה מטעמים אלה, למורת רוחם של חוגים דתיים באותן מדינות. נכון שלבעלי חיים לא יכולות להיות זכויות אדם, משום שאינם בני-אדם, אך בהחלט יכולות להיות להם זכויות של בעלי-חיים. שיח הזכויות מורחב כיום, גם בחקיקה, כדי לכלול בעלי-חיים בתחומים מסוימים; כשאמת המידה היא היכולת לחוש כאב, ולאו דווקא היות סובייקט בעל תבונה ומודעות. מי שהמושג זכויות של בעלי-חיים איננו מדבר אליו יכול לפנות למושג הקיים גם בהלכה היהודית, של צער בעלי-חיים. (פרדוקסלית, יש המשתמשים בו כדי להצדיק מניעת עיקור וסירוס של בעלי-חיים, אך שחיטתם המכאיבה לא מפריעה להם).

האם איסור על שחיטה כשרה פוגע בחופש הדת? לדעתי לא. ולחילופין, גם אם יש בכך משום פגיעה בחופש הדת הרי היא פגיעה מוצדקת. שכן ניתן להגביל זכויות כאשר הן מתנגשות בזכויות של אחרים או באינטרס ציבורי כבד-משקל. המשך…

Read Full Post »