Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘שלוש מהפכות קופרניקניות’

שלוש מהפכות קופרניקניות מאת זאב בכלר. אוניברסיטת חיפה-זמורה ביתן, 418 עמ' + ביבליוגרפיה ומפתח

פורסם במעריב, 17.3.2000

ספרו של פרופסור זאב בכלר הוא דיון ביקורתי בהתפתחות של פילוסופיית המדע מהמאה ה-17 ועד המאה ה-20. במרכז הדיון נמצאת התזה בדבר התרוקנותה של פילוסופיה זו מכל מידע על העולם כישות ממשית הנמצאת שם בחוץ, שבאה בד-בבד עם הדרישה המתודית והאפיסטמית לוודאות.

דרישה זו משמעה המעשי הוא התגברות על כל ספק, בעוד שפילוסופיה אינפורמטיבית – שאומרת לנו דבר-מה על העולם הממשי – כרוכה בהכרח בספק מתמיד. ספק זה מייאש את החפצים בוודאות, אך הוא הכרחי לפילוסופיית המדע האינפורמטיבית, שבה דוגל בכלר. אפשר לתמצת אותה בטענה, כי "לעולם צורה משלו שאינה תלויה בהכרתנו אותו, ולכן, מבין כל התיאוריות התואמות את התופעות יש רק תיאוריה אחת שהיא אמיתית, משום שרק היא מתארת צורה זו" (עמ' 17). דלדולה של הרוח והפילוסופיה, מתרחש עם המעבר מנסיון לגלות תיאוריות אמיתיות ואינפורמטיביות אל תיאוריות ריקות מאינפורמציה – מעבר שנובע כל כולו מפילוסופיה של יאוש: יאוש מחוסר היכולת להשיג אמת ודאית במדע. המשך…

Read Full Post »