Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘תרבות ישראלית’

תעודת תרבות חזון 2000, נייר עמדה על מדיניות התרבות של מדינת ישראל במאה ה-21. משרד המדע, התרבות והספורט, ועדת חזון התרבות הישראלית, 16.1.2000, 197 עמ'

פורסם במעריב, 22.9.2000

כשמדובר בדו"ח שמזמין משרד ממשלתי, השלב המכריע אינו פרסום המלצותיו, אלא מינוי חברי הוועדה. כמעט בנוסח: אמור לי מי חברי הוועדה שבחרת, ואומר לך איזה דו"ח הם ינפקו. מתן וילנאי בחר בקפידה ועדה מאוזנת, על כל הייצוגים הדרושים: המגזר הערבי, הרוסי והדתי, האקדמיה והפרקטיקה, ותחומי אמנות שונים. מינויה של הפרופ' זהר שביט לראש הוועדה הבטיח כי השפה העברית תקבל מעמד בכורה (שמשמעותו המעשית אינה מפורטת). בנוסף, מונה הדו"ח 43 אישים, מכובדים כולם, ששימשו כחברי מליאה ו-48 אישים, מכובדים לא פחות, שהשתתפו בכתיבה ובעיבוד הנספחים.

הדו"ח מורכב מנייר עמדה צנום, הכולל המלצות, וחלק עב-כרס של נספחים, שכולל חלק מניירות העמדה שקיבלה הוועדה בנוגע לתחומים העיקריים שעסקה בהם, וכדבריה "חלקם מובאים כאן, בלי שתאמץ הוועדה בהכרח את נוסח הדברים כלשונו. הדברים מובאים על אחריות כותביהם ובשמם". המשך…

Read Full Post »